Belarus Open Youth Championships 2020

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 3,50/52/12.00 2,50/52/12.00 1000,00 1000,00
2 Yuranova Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 2,00/52/14.25 3,00/52/14.25 803,15 803,15
3 Kurzava Marharyta *
BLR
 
-14 F 1,50/49 4,00/49 535,43  
4 Kozelskaya Nadzezhda *
BLR
 
-14 F 1,50/43 1,00/46 393,70  
5 Sankevich Anastasiya *
BLR
 
-14 F 4,00/40 4,00/40    
6 Tsukanava Ksenia *
BLR
 
-14 F 4,00/31      
7 Merkulava Alisa Minskaya obl.
BLR
 
-14 F 0,00/31      
7 Niahotskaya Yelizaveta *
BLR
 
-14 F 0,00/31      

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Semavin Savely Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 4,00/55/14.25 0,50/55/13.00 1000,00 1000,00
2 Khatkouski Maksim Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 4,00/55/16.00 4,00/55/14.25 954,13 954,13
3 Dudochkin Egor Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 2,00/52 1,00/55/18.25 678,90 678,90
4 Tsukanov Arseniy *
BLR
 
-14 M 4,50/52 3,00/52 633,03  
5 Ivanou Fiodar Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 2,00/49 4,00/49 513,76 513,76
6 Katcapov Kilyl *
BLR
 
-14 M 4,00/37   73,39  
7 Danisheuski Sergey Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 4,50/34      
8 Ivankovich Zahar *
BLR
 
-14 M 1,00/34      

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Dziadok Yelizaveta Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 1,00/55/13.00 2,50/55/14.25 840,91 840,91
2 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 F 2,00/55/12.00 2,00/55/14.25 1000,00 1000,00
3 Valchuk Ellina Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 4,00/55/18.25 1,50/55/14.25 715,91 715,91

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Mazurkevich Vasiliy Minskaya obl.
BLR
 
-17 M 1,50/58/12.00 2,00/58/12.00 1000,00 1000,00
2 Straltsou Ilya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 1,50/58/13.00 4,00/58/14.25 852,27 852,27
3 Bakach Aliaksandr Minskaya obl.
BLR
 
-17 M 4,00/58/16.00 3,50/58/16.00   636,36
4 Malinovskii Nikita Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 3,50/58/18.25 4,00/58/18.25 500,00 500,00

Under 21 Women Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Parkhomenka Alena Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 0,50/55/12.00 1,00/55/11.25 1000,00 1000,00
2 Trubskaya Valeryia Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 4,50/55/12.00 2,50/55/12.00 932,43 932,43
3 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 3,50/55/18.25 1,00/55/13.00 675,68 675,68
4 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 3,00/55/13.00 2,50/55/14.25 729,73 729,73

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Melnik Stsiapan Minskaya obl.
BLR
 
-21 M 1,50/58/12.00 5,00/58/12.00 1000,00 1000,00
2 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 M 2,00/58/13.00 2,00/58/13.00 742,86 742,86

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 4960 5100 1000,00 1000,00
2 Yuranova Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 3950 3910 774,51 774,51
3 Sankevich Anastasiya *
BLR
 
-14 F 1880 2160    
4 Kurzava Marharyta *
BLR
 
-14 F 1480 1910 374,51  
5 Merkulava Alisa Minskaya obl.
BLR
 
-14 F 1990 790 390,20 390,20
6 Tsukanava Ksenia *
BLR
 
-14 F 1470   288,24  
7 Kozelskaya Nadzezhda *
BLR
 
-14 F 810   158,82  

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Khatkouski Maksim Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 3860 5440 1000,00 1000,00
2 Semavin Savely Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 5240 5070 963,24 963,24
3 Tsukanov Arseniy *
BLR
 
-14 M 3200 4010 737,13  
4 Danisheuski Sergey Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 3240 3460 636,03 636,03
5 Ivankovich Zahar *
BLR
 
-14 M 2770 1520 509,19  
6 Dudochkin Egor Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 2550   468,75 468,75
7 Ivanou Fiodar Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 2190   402,57 402,57
8 Katcapov Kilyl *
BLR
 
-14 M 700   128,68  

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 F 5530 6010 1000,00 1000,00
2 Dziadok Yelizaveta Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 4870 4800 810,32 810,32
3 Valchuk Ellina Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 2390 3120 519,13 519,13

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Straltsou Ilya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 3150 3360 531,65 531,65
2 Mazurkevich Vasiliy Minskaya obl.
BLR
 
-17 M 6320 2880 1000,00 1000,00
3 Malinovskii Nikita Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 3670 2440 580,70 580,70

Under 21 Women Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Parkhomenka Alena Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 6400 6480 1000,00 1000,00
2 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 3630 4920 759,26 759,26
3 Trubskaya Valeryia Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 3370 4130 637,35 637,35
4 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 4540 3600 700,62 700,62

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Melnik Stsiapan Minskaya obl.
BLR
 
-21 M 8470 8410 1000,00 1000,00
2 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 M 7930 8170 964,58 964,58

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 32,4m 27,3m 1000,00 1000,00
2 Yuranova Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 13,6m 17,4m 409,45 409,45
3 Bakach Palina *
BLR
 
-14 F 13,4m 15,7m    
4 Merkulava Alisa Minskaya obl.
BLR
 
-14 F 12,7m 12,8m 228,35 228,35
5 Kurzava Marharyta *
BLR
 
-14 F 8,4m 9,2m 86,61  
6 Tsukanava Ksenia *
BLR
 
-14 F 6,1m      
7 Kozelskaya Nadzezhda *
BLR
 
-14 F 0,00m      

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Danisheuski Sergey Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 29,1m 27,4m 1000,00 1000,00
2 Khatkouski Maksim Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 28,6m 26,4m 973,82 973,82
3 Semavin Savely Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 25,1m 26,3m 853,40 853,40
4 Tsukanov Arseniy *
BLR
 
-14 M 14,8m 15,9m 308,90  
5 Dudochkin Egor Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 12,7m 14,7m 246,07 246,07
6 Ivanou Fiodar Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 10,4m   20,94 20,94
7 Ivankovich Zahar *
BLR
 
-14 M 9,3m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 F 31,7m 32,4m 1000,00 1000,00
2 Dziadok Yelizaveta Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 24,6m 26,6m 701,03 701,03
3 Valchuk Ellina Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 22,2m 26,2m 680,41 680,41

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Mazurkevich Vasiliy Minskaya obl.
BLR
 
-17 M 40,7m 42,7m 1000,00 1000,00
2 Straltsou Ilya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 39,0m 40,2m 889,87 889,87
3 Malinovskii Nikita Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 25,6m 28,0m 352,42 352,42

Under 21 Women Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Parkhomenka Alena Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 40,5m 38,2m 1000,00 1000,00
2 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 34,2m 34,3m 736,17 736,17
3 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 33,6m 33,0m 706,38 706,38
4 Trubskaya Valeryia Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 32,4m 31,7m 655,32 655,32

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Normal - 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Preliminary Round Final Overall Team
1 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 M 44,7m 48,3m 1000,00 1000,00
2 Melnik Stsiapan Minskaya obl.
BLR
 
-21 M 47,1m 47,8m 978,54 978,54

Under 14 Girls Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Kozelskaya Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Yuranova Mariya Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 F 803,15 774,51 409,45 1987,11
3 Kurzava Marharyta *
BLR
 
-14 F 535,43 374,51 86,61 996,55
4 Tsukanava Ksenia *
BLR
 
-14 F   288,24   288,24

Under 14 Boys Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Khatkouski Maksim Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 954,13 1000,00 973,82 2927,95
2 Semavin Savely Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 1000,00 963,24 853,40 2816,64
3 Tsukanov Arseniy *
BLR
 
-14 M 633,03 737,13 308,90 1679,06
4 Danisheuski Sergey Minskaya obl.
BLR
 
-14 M   636,03 1000,00 1636,03
5 Dudochkin Egor Minskaya obl.
BLR
 
-14 M 678,90 468,75 246,07 1393,72
6 Ivanou Fiodar Vitebskaya obl.
BLR
 
-14 M 513,76 402,57 20,94 937,27
7 Ivankovich Zahar *
BLR
 
-14 M   509,19   509,19

Under 17 Girls Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Hvozdzeva Sofya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 F 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Dziadok Yelizaveta Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 840,91 810,32 701,03 2352,26
3 Valchuk Ellina Minskaya obl.
BLR
 
-17 F 715,91 519,13 680,41 1915,45

Under 17 Boys Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Mazurkevich Vasiliy Minskaya obl.
BLR
 
-17 M 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Straltsou Ilya Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 852,27 531,65 889,87 2273,79
3 Malinovskii Nikita Vitebskaya obl.
BLR
 
-17 M 500,00 580,70 352,42 1433,12

Under 21 Women Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Parkhomenka Alena Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 1000,00 1000,00 1000,00 3000,00
2 Trubskaya Valeryia Minskaya obl.
BLR
 
-21 F 932,43 637,35 655,32 2225,10
3 Khukhrakova Irina Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 729,73 700,62 736,17 2166,52
4 Valuiskaya Lizaveta Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 F 675,68 759,26 706,38 2141,32

Under 21 Men Overall Results

- 10.07.2020 - 12.07.2020
  Name Team   Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Melnik Stsiapan Minskaya obl.
BLR
 
-21 M 1000,00 1000,00 978,54 2978,54
2 Lapkouski Kiryl Vitebskaya obl.
BLR
 
-21 M 742,86 964,58 1000,00 2707,44