Ukraine Open 2020

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 0.00/25 4.00/52/16.00    
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 3.00/52 2.50/52    

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 5.00/55/16.00 0.00/55/14.25    
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/16.00 3.00/55/16.00    
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 1.00/55/16.00 3.00/55/18.25    
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 4.00/55/18.25 0.00/55/16.00    
5 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 0.00/25 1.00/49    
6 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1.50/40 3.00/43    
7 Pavlikov Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 0.00/25 0.00/37    
8 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 2.00/34 1.00/34    

Under 17 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 2.00/55/13.00 3.00/55/13.00    
2 Pylypenko Olha UKR
UKR
 
-17 F 1.50/55/18.25 0.50/55/14.25    

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-17 M 0.50/58/13.00 3.50/58/13.00    
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 4.50/58/14.25 2.00/58/13.00    

Under 21 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 5.00/58/11.25 4.50/58/11.25    

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 5.00/55/14.25 0.50/55/13.00    
2 Rublevskiy Vadim UKR
UKR
 
35+ M 5.00/43 3.00/52    
3 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
35+ M 3.00/43 5.00/43    

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 3770 3600    
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 2590 3040    

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3910 5900    
2 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 3810 4670    
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 4430 4180    
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2620 1210    
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1060 2160    
6 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 1790 1210    
7 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 900 1370    
8 Pavlikov Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 900 1010    

Under 17 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 4570 5630    

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 4690 3660    

Under 21 Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 6160 10570    

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 14.9m 15.9m    
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 0.00m 12.1m    

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 24.4m 22.7m    
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 21.3m 22.9m    
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 19.2m 19.0m    
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 14.9m 0.00m    
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 11.9m 13.3m    
6 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 12.5m 12.5m    
7 Pavlikov Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 10.1m 11.0m    
8 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 0.00m      

Under 17 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 31.2m 31.0m    

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 31.5m 32.3m    

Under 21 Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2   Team
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 56.2m 56.0m    

Under 14 Girls Overall Results

- 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 681.82 806.37 573.03 2061.22

Under 14 Boys Overall Results

- 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1000.00 791.53 1000.00 2791.53
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 875.00 1000.00 895.83 2770.83
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 791.67 750.85 638.89 2181.41
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 750.00 444.07 340.28 1534.35
5 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M   366.10 229.17 595.27
6 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 41.67 303.39 173.61 518.67
7 Pavlikov Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M   171.19 69.44 240.63

Under 17 Girls Overall Results

- 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
-17 F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Under 17 Boys Overall Results

- 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Under 21 Men Overall Results

- 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump  
1 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
-21 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00

Under 12 Boys Tricks Results

Homologation: Not homologated - 22.08.2020 - 23.08.2020
  Name Country Categ. Round 1 Round 2    
1 Yukhymenko Bohdan UKR
UKR
 
-12 M 80 200    
2 Hnatenko Mykhailo UKR
UKR
 
-12 M 80 160    
3 Kushch Luka UKR
UKR
 
-12 M 40 80    
4 Kushch Mark UKR
UKR
 
-12 M 40 40