Ukraine Open 2021

Under 14 Girls Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 3.50/52/14.25 0.50/52/13.00 1000.00 1000.00
2 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 0.00/52 4.50/52/14.25 934.43 934.43

Under 14 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 3.00/55/14.25 1.00/55/13.00 1000.00 1000.00
2 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2.00/55/14.25 4.00/55/16.00 838.71 838.71
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 1.00/55/14.25 1.00/55/14.25 806.45 806.45
4 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3.00/55/18.25 2.50/55/18.25 483.87 483.87
5 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 3.50/52 2.00/49 306.45 306.45
6 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1.50/46 2.25/52 266.13 266.13
7 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 0.50/43 5.50/25    
8 Zhokhov Valerii RUS
RUS
 
-14 M 2.00/37 1.00/40    

Under 17 Boys Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-17 M 4.50/58/14.25 2.00/58/13.00
(Tie break: 4.50/58/13.00)
1000.00 1000.00
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 2.00/58/13.00 1.00/58/13.00
(Tie break: 1.50/58/14.25)
1000.00 1000.00

Open Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 0.50/55/13.00 3.00/55/12.00 1000.00 1000.00
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 2.00/55/13.00 2.00/55/14.25 820.51 820.51

Open Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 1.00/58/10.75 2.50/58/11.25 1000.00 1000.00
2 Shpak Stepan BLR
BLR
 
Ope M 4.00/58/11.25 2.50/58/11.25 938.78 938.78
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 3.00/58/11.25 2.50/58/11.25 918.37 918.37
4 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 0.50/58/11.25 2.50/58/12.00 867.35 867.35
5 Zhokhov Sergey RUS
RUS
 
Ope M 3.00/52 3.00/52   61.22

Over 35 Women Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Zhokhova Irina RUS
RUS
 
35+ F 2.00/55/18.25 3.00/55/16.00   1000.00

Over 35 Men Slalom Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Gorshcharuk Dmitry RUS
RUS
 
35+ M 3.00/55/14.25 5.00/55/18.25   1000.00
2 Barvinskyi Oleksandr UKR
UKR
 
35+ M 5.00/55/18.25 3.00/55/18.25   333.33
3 Barvinskyi Volodymyr UKR
UKR
 
35+ M 1.00/52 3.00/52    

Under 14 Girls Tricks Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 4770 4460 1000.00 1000.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 3340 3030 700.21 700.21

Under 14 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 4030 5620 1000.00 1000.00
2 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 1150 4070 724.20 724.20
3 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 3280 3510 624.56 624.56
4 Yeremieiev Mykyta UKR
UKR
 
-14 M 3100 2460   551.60
5 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 2610 1750 464.41 464.41
6 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 2230 2520 448.40 448.40
7 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 890 960 170.82 170.82

Under 17 Boys Tricks Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-17 M 5140 5340 1000.00 1000.00
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 4120 3390
Video review
771.54 771.54

Open Women Tricks Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 5760 4760 1000.00 1000.00
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 5670 5080 984.38 984.38

Open Men Tricks Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 11030 11440 1000.00 1000.00
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 8460 10770 941.43 941.43
3 Shpak Stepan BLR
BLR
 
Ope M 5340 9350 817.31 817.31
4 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 6810 8440 737.76 737.76

Under 14 Girls Jump Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 21.7m 22.4m 1000.00 1000.00
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 16.2m 15.7m 597.40 597.40

Under 14 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 28.5m 30.8m 1000.00 1000.00
2 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 24.5m 23.9m 697.12 697.12
3 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 19.2m 21.0m 528.85 528.85
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 0.00m 19.3m 447.12 447.12
5 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 15.3m 16.9m 331.73 331.73
6 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 15.4m 16.5m 312.50 312.50

Under 17 Boys Jump Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-17 M 37.3m 38.2m 1000.00 1000.00
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 36.0m 37.1m 939.56 939.56

Open Women Jump Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 39.1m 41.8m 1000.00 1000.00
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 30.5m 30.9m 560.48 560.48

Open Men Jump Results

Homologation: Ranking List - 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Round 1 Round 2 Overall Team
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 61.7m 60.3m 1000.00 1000.00
2 Shpak Stepan BLR
BLR
 
Ope M 61.1m   983.65 983.65
3 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 57.5m 58.2m 904.63 904.63
4 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 49.8m 47.9m 675.75 675.75

Under 14 Girls Overall Results

- 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Popova Mariia UKR
UKR
 
-14 F 934.43 1000.00 1000.00 2934.43
2 Dryha Emiliia UKR
UKR
 
-14 F 1000.00 700.21 597.40 2297.61

Under 14 Boys Overall Results

- 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Mykhailichenko Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Dryha Lev UKR
UKR
 
-14 M 806.45 724.20 528.85 2059.50
3 Ryabinchuk Ilya UKR
UKR
 
-14 M 483.87 624.56 697.12 1805.55
4 Zelentsov Ivan UKR
UKR
 
-14 M 838.71 464.41 447.12 1750.24
5 Martynov Leonid UKR
UKR
 
-14 M 306.45 448.40 331.73 1086.58
6 Koriahin Mykhailo UKR
UKR
 
-14 M 266.13 170.82 312.50 749.45

Under 17 Boys Overall Results

- 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Hrushko Alexandr UKR
UKR
 
-17 M 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Chornyy Ivan UKR
UKR
 
-17 M 1000.00 771.54 939.56 2711.10

Open Women Overall Results

- 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Prosvetova Stanislava UKR
UKR
 
Ope F 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00
2 Tsiutsiura Maria UKR
UKR
 
Ope F 820.51 984.38 560.48 2365.37

Open Men Overall Results

- 26.06.2021 - 27.06.2021
  Name Country Categ. Slalom Tricks Jump Overall
1 Filchenko Danylo UKR
UKR
 
Ope M 867.35 1000.00 1000.00 2867.35
2 Samoilov Alexander UKR
UKR
 
Ope M 918.37 941.43 904.63 2764.43
3 Shpak Stepan BLR
BLR
 
Ope M 938.78 817.31 983.65 2739.74
4 Filaretov Damir UKR
UKR
 
Ope M 1000.00 737.76 675.75 2413.51